מסלול לא מחקרי

קבלה למסלול העיוני:

סיום לימודי תואר בוגר בציון סופי 80 לפחות בחוג בו ממשיכים ובציון הסופי לתואר

משך לימודי המוסמך:

לימודי המוסמך יכולים להמשך שנתיים בלבד

תלמידים המבקשים לפרוס את לימודיהם על פני 4 שנים יגישו בקשה מפורטת לוועדת ההוראה של הפקולטה בתחילת השנה הראשונה ללימודים.

פטורים וזיכויים:

1. תלמיד לתואר מוסמך במוסד מוכר להשכלה גבוהה ולא קיבל תואר עבור לימודים אלה:

הפקולטה רשאית להעניק זיכויים בגין לימודים קודמים בשיעור שלא יעלה על מחצית ממכסת הלימודים למוסמך באוניברסיטה העברית,ניתן להכיר עד 18 נ"ז בלבד.

2. תלמיד לתואר מוסמך שסיים תואר מוסמך במוסד להשכלה גבוהה ולומד אצלנו תואר מוסמך נוסף:

הפקולטה רשאית להעניק זיכויים אקדמיים בשני מקרים:

א. פטור מקורס- (בין חובה ובין רשות) בתכנית לימודי המוסמך בגין קורס אקדמי שלמד במסגרת תכנית לימודים אחרת למוסמך ובתנאי שהקורס שנלמד בעבר זהה במתכונתו ולא נופל ברמתו ובהיקפו מהקורס שניתן בו הפטור.

ב. פטור על סמך תואר מוסמך קודם בעל זיקה לתחום הלימודים בתואר הנוכחי בשני הסעיפים הנ"ל ניתן להכיר עד 9 נ"ז בלבד.

מעבר למסלול המחקרי על סמך לימודי המוסמך במסלול העיוני:

סטודנט שהתקבל למסלול העיוני, יוכל לעבור למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה לתואר ובתנאי שהיה רשום ל- 40% לפחות מהיקף הלימודים הדרוש לתואר (14 נ"ז) והשיג ממוצע 90 ומעלה.

היקף הלימודים: 36 נ"ז

מבנה תואר מוסמך במסלול העיוני ללא בחינת גמר

36 נ"ז לפי הפירוט הבא: 34 נ"ז קורסים בהתאם לדרישת החוג 2 נ"ז חובת בחירה ב- Digital Humanities (בחירה של קורס אחד מתוך שלושה קורסים)page2image50002176

• קורסים מחוץ לחוג: באישור יועץ המוסמך ניתן ללמוד עד 8 נ"ז • קורסי בוגר מתקדמים: באישור יועץ המוסמך, ניתן ללמוד עד 8 נ"ז

קורסי בוגר מתקדמים- המוגדרים בשנתון לתלמידי בוגר בשנים ב',ג' בלבד ואינם פתוחים להרשמה לתלמידי שנה א'

60% קורסים

קורסים בהיקף 36נ"ז

• יש לכתוב במסלול העיוני 2 עבודות סמינריוניות • כתיבת העבודות הסמינריוניות אינן מזכות בנ"ז, קורס הסמינר מזכה בנ"ז.

 • העבודות תכתבנה בקורסים המוגדרים סמינר מוסמך במסגרת החוג 

• ניתן להגיש עבודה סמינריונית אחת מבין השתיים בתוך החוג ועבודה

סמינריונית שנייה מחוץ לחוג באישור יועץ המוסמך

• לא ניתן לכתוב שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה

40% עבודות סמינריוניות

20% לכל עבודה

 

מבנה תואר מוסמך במסלול העיוני עם בחינת גמר

36 נ"ז לפי הפירוט הבא: 32 נ"ז קורסים בהתאם לדרישת החוג 2 נ"ז חובת בחירה ב- Digital Humanities (בחירה של קורס אחד מתוך שלושה קורסים) 2 נ"ז בחינת גמרpage2image50003136 page2image50003520  page2image49999104

• קורסים מחוץ לחוג: באישור יועץ המוסמך ניתן ללמוד עד 8 נ"ז 

• קורסי בוגר מתקדמים: באישור יועץ המוסמך, ניתן ללמוד עד 8 נ"ז

קורסי בוגר מתקדמים- המוגדרים בשנתון לתלמידי בוגר בשנים ב',ג' בלבד ואינם פתוחים להרשמה לתלמידי שנה א'

45% קורסים

קורסים בהיקף 34 נ"ז

• יש לכתוב במסלול העיוני 2 עבודות סמינריוניות 

• כתיבת העבודות הסמינריוניות אינן מזכות בנ"ז, קורס הסמינר מזכה בנ"ז. 

• העבודות תכתבנה בקורסים המוגדרים סמינר מוסמך במסגרת החוג 

• ניתן להגיש עבודה סמינריונית אחת מבין השתיים בתוך החוג ועבודה

סמינריונית שנייה מחוץ לחוג באישור יועץ המוסמך

• לא ניתן לכתוב שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה

40% עבודות סמינריוניות

20% לכל עבודה

בחינת הגמר מזכה ב-2 נ"ז מתוך 36 הנ"זים של הקורסים לתואר, הבחינה תשוקלל במשקלים בלבד ותופיע בגיליון הציונים "השלם"

אין דרישה פקולטתית לבחינת גמר, אך כל חוג רשאי לדרוש בחינה

15% בחינת גמר

 

 

המסלול הלא-מחקרי בלימודי המוסמך מתנהל בשני מדורים בלבד: סין ויפן. התלמידים יתמחו באותו תחום גאוגרפי (סין או יפן) שבו בחרו בלימודי הב"א. במסגרת לימודי המ"א, התלמידים ישתתפו בסמינריונים מחקריים, בקריאה מודרכת וכן בקורסים מתוך החוג ומחוץ לחוג בתיאום עם המדריך האישי במדור (אפשר גם מן המדור השני). תלמידים יוכלו לקחת שיעור של הדרכה אישית אצל אחד המורים בנושא שייקבע בהסכמת המורה כתחליף לאחד משיעורי הבחירה.

במדור סין, הלימודים לתואר מוסמך יתקיימו ככלל בשפה האנגלית. עם זאת, במידה והמורה וכל המשתתפים בקורס לתואר מוסמך במדור סין יהיו דוברי עברית, הקורס יתקיים בשפה העברית. בקורס מוסמך אשר יתנהל בשפה האנגלית, ניתן יהיה להגיש את המטלות הכתובות בעברית, וזאת בהסכמה ובאישור של מורה הקורס.

מועמדים לתואר מוסמך לא-מחקרי במדור סין שסיימו תואר ראשון בחוג או במדור אחר יחויבו לעמוד בדרישות קבלה כמפורט בקישור.

מועמדים לתואר מוסמך לא-מחקרי במדור יפן שסיימו תואר ראשון בחוגים או מדורים אחרים יחויבו בלימודי השלמה שיכללו את לימודי החובה העיקריים של התואר הראשון, כולל לימודי השפה היפנית.

מועמדים המחדשים לימודיהם לאחר הפסקת לימודים יצטרכו להוכיח את שליטתם בשפת התמחותם (סינית או יפנית); במידה ולא יעמדו בבחינה, יצטרכו לחזור ללמוד קורס/י סינית/יפנית ברמה המתאימה.