מלגת בלום שילוני

חדשות אחרונות

אירועים עתידיים

כללי

1. מטרת המלגה היא לתמוך בנסיעה מחקרית ליפן לתקופה של חודשיים לכל הפחות

2. המלגה מיועדת לתלמידי מוסמך במדור יפן אשר עמדו בהצלחה בקורסי השפה ובקורסים העיוניים של שנה א' לתואר השני

3. תנאי מוקדם לקבלת המלגה הוא אישור העבודה המחקרית על ידי מנחה התלמיד/ה

4. ניתן להשתמש במלגה ללימודי שפה ברמת מתקדמים בבית ספר ביפן

5. סכום המלגה השנה (2014) הוא כ- 7,500 דולרים שיועברו ישירות למלגאי/ית

טפסים להגשה (באנגלית)

1. הצעת המחקר, כולל תכנית מחקר מפורטת ופעולות הכנה שנעשו (עד 5 עמודים). במקרה של רישום לבית ספר לשפה יש לצרף את האישורים המתאימים על ההרשמה.

2. המלצה מהמנחה ובה פירוט הצורך המחקרי בנסיעה ליפן

3. מכתב המלצה נוסף מאחד ממרצי החוג או ממורי השפה היפנית

4. קורות חיים

תהליך בחירת הזוכה

1. בחירת הזוכה תעשה אחת לשנה במועד שייקבע מראש על ידי חברי ועדת המלגות של החוג ללימודי אסיה

2. ועדת המלגות של החוג תנמק את השיקולים לבחירת המלגאי/ת ותשלח את הפירוט לסגל החוג ללימודי מזרח אסיה ולמר ג׳ים בלום

חובות מקבל/ת המלגה

1. לעדכן את המנחה לגבי ההתקדמות המחקרית בזמן השהייה ביפן

2. להגיש (בתוך חודש לאחר החזרה לארץ) דו״ח מפורט על הפעילות המחקרית שהתבצעה.

במקרה של לימוד בבית ספר לשפה יש להגיש מכתב פירוט מבית הספר או תעודת גמר

3. לציין בכל הפרסומים הנובעים מהמחקר ביפן, לרבות עבודת המוסמך, את תמיכת מלגת בלום

4. לכתוב מכתב תודה למר ג׳ים בלום

המועמדים למלגת בלום יגישו את מועמדותם בצירוף כל המסמכים הנדרשים למזכירות החוג ללימודי מזרח אסיה עד ל - 15 במרץ 2014/