מסלול לא מחקרי

התלמידים יתמחו באותו תחום גאוגרפי (סין או יפן) שבו בחרו בלימודי הב"א. תלמידים שסיימו תואר ראשון בחוגים אחרים יחויבו בלימודי השלמה שיכללו את לימודי החובה העיקריים של התואר הראשון, כולל לימודי השפה. במסגרת לימודי המ"א ישתתפו תלמידי שני המדורים בסמינריונים מחקריים, בקריאה מודרכת וכן בקורסים מתוך החוג ומחוץ לחוג בתיאום עם המדריך האישי במדור (אפשר גם מן המדור השני ).

במדור סין יינתנו מדי שנה מספר סמינריונים אינטגרטיביים העוסקים בסוגיות מרכזיות של ההיסטוריה, הפוליטיקה והחברה הסינית; תלמידי המדור במסלול העיוני חייבים בהגשת עבודה סמינריונית אחת לפחותבסמינריון אינטגרטיבי.

תלמידים יוכלו לקחת שיעור של הדרכה אישית אצל אחד המורים, בנושא שייקבע בהסכמת המורה, כתחליף לאחד משיעורי הבחירה. 

תלמידים המחדשים לימודיהם לאחר הפסקת לימודים יצטרכו להוכיח את שליטתם בשפת התמחותם (סינית או יפנית); במידה ולא יעמדו בבחינה,יצטרכו לחזור ללמוד קורס סינית/יפנית שנה ג'. 

הלימודים במסלול המחקרי

היקף הלימודים במסלול הלא-מחקרי יהיה 40 נ"ז (לא כולל משימות בכתב). לימודי הבחירה מתוך החוג ומחוץ לחוג יהיו בתיאום עם היועץ למוסמך של המדור.

  1. משקל הציונים בקורסים אלה יהיה 45% מהציון המשוקלל. העבודות בכתב אינן מזכות בנ"ז.
  2. על התלמידים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות  - משקל ציוני שתי העבודות הסמינריוניות יהיה 40% מהציון המשוקלל.
  3. תלמידי מדור סין: חובה לכתוב עבודה סמינריונית אחת לפחות באחד הסמינריונים האינטגרטיביים.
  4. ציון הבחינה המסכמת יהיה 15% מהציון המשוקלל.

הרכב התואר

  1. קריאה מודרכת בטקסטים סיניים/יפניים שנה א' 4 נ"ז 
  2. קריאה מודרכת בטקסטים סיניים/יפניים שנה ב' 4 נ"ז 
  3. 2 סמינריונים מחקריים 8-4  נ"ז
  4. קורסים מתוך החוג ומחוץ לחוג ( בתיאום עם מדריך אישי) 26-22 נ"ז 
  5. חובת השתתפות בסמינריון המחלקתי בשנה א' או ב ' 2 נ"ז
 סה"כ 40 נ"ז + בחינה מסכמת.

תלמידים הרוצים להמשיך במסלול המחקרי, יוכלו לעשות זאת בסוף שנת הלימודים הראשונה, אם יעמדו בממוצע ציונים 85 ב 20 נ"ז לפחות, וסיימובהצלחה את לימודי השפה הזרה השנייה ברמת מתחילים לפחות.